Cvenvacaturebank.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren. Op deze manier kunnen wij functionaliteit en effectiviteit aanpassen, zodat wij u een zo optimaal mogelijke ervaring kunnen bieden. Voor meer informatie, zie onze Gebruiksvoorwaarden.

CV Juridisch manager ZZP, Universitair, Amersfoort

Voor het reageren op dit cv dien je ingelogd te zijn. Je kunt hier inloggen om te reageren. Om de contactgegevens van dit CV in te zien dient je een abonnement af te sluiten. Heb je nog geen betaald abonnement? Neem dan contact met ons op. Algemene gegevens Geslacht Man Leeftijd 57 Woonplaats AmersfoortKennis, opleidingen en ervaring Opleiding Universitair Stages en werkervaring 2006 - heden Zelfstandig ondernemer en werkzaam voor publiek- en privaatrechtelijke opdrachtgevers, waaronder:

Functionaris Gegevensbescherming voor de lekstroomgementen (Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Lopik) (< 1 jaar) en verantwoordelijk voor de compliance inzake de AVG van deze gemeenten
Resultaat:
Opstellen van het concernbrede privacybeleid, met daarin aandacht voor governance, rechten en plichten, informatieveiligheid, werkprocessen, communicatie en beheer en opslag. (beleidsplan en verdere uitwerking door de driehoek, security-officer, (beoogd) functionaris gegevensbescherming en mij in de rol van privacy-officer).
Opstellen van modellen voor verwerkingsovereenkomsten, privacy-protocollen, Geheimhoudingsverklaringen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten, protocollen en verklaringen die de gemeente wenst af te sluiten.
Begeleiding van de procedure tot aanstelling van vijf Privacy Officers en een Functionaris Gegevensbescherming voor vijf gemeenten.
Coördinatie en advies bij inrichten van het register van verwerkingen en het overzicht verwerkersrelaties conform artikel 30 AVG.
Begeleiden van de bewustwordingsactiviteiten voor het college en voor medewerkers van de gemeenten en trainingen verzorgen voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de desbetreffende gemeenten.
Uitvoeren Privacy Impact Assessments voor cruciale processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt,
Inrichten van een risk-based toezichtmodel voor privacybescherming.

Functionaris Gegevensbescherming voor drie overheidsinstanties in Zwolle (Shared service center ONS, Omgevingsdienst IJsselland en Regionale Jeugdzorg IJsselland) (< 1jaar) en verantwoordelijk voor het gehele proces om de organisaties AVG-‘proof’ te maken.
Resultaat:
Opstellen van het concernbrede privacybeleid, met daarin aandacht voor governance, rechten en plichten, informatieveiligheid, werkprocessen, communicatie en beheer en opslag. (beleidsplan en verdere uitwerking door de driehoek, security-officer, (beoogd) functionaris gegevensbescherming en mij in de rol van privacy-officer).
Opstellen van modellen voor verwerkingsovereenkomsten, privacy-protocollen, Geheimhoudingsverklaringen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten, protocollen en verklaringen die de gemeente wenst af te sluiten.
Begeleiding van de procedure tot aanstelling van twee Functionarissen Gegevensbescherming voor vier gemeenten.
Coördinatie en advies bij inrichten van het register van verwerkingen en het overzicht verwerkersrelaties conform artikel 30 AVG.
Begeleiden van de bewustwordingsactiviteiten voor het college en voor medewerkers van de gemeenten en trainingen verzorgen voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de desbetreffende gemeenten.
Uitvoeren Privacy Impact Assessments voor processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Kwartiermaker Functionaris Gegevensbescherming voor drie gemeenten in het Noorden van het land (Zwartewaterland, Steenwijkerland en Westerveld) (< 1 jaar) en verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze gemeenten op de AVG.
Resultaat:
Opstellen van het concernbrede privacybeleid, met daarin aandacht voor governance, rechten en plichten, informatieveiligheid, werkprocessen, communicatie en beheer en opslag. (beleidsplan en verdere uitwerking door de driehoek, security-officer, (beoogd) functionaris gegevensbescherming en mij in de rol van privacy-officer).
Opstellen van modellen voor verwerkingsovereenkomsten, privacy-protocollen, geheimhoudingsverklaringen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten, protocollen en verklaringen die de gemeente wenst af te sluiten.
Begeleiding van de procedure tot aanstelling van twee Functionarissen Gegevensbescherming voor vier gemeenten.
Coördinatie en advies bij inrichten van het register van verwerkingen en het overzicht verwerkersrelaties conform artikel 30 AVG.
Begeleiden van de bewustwordingsactiviteiten voor het college en voor medewerkers van de gemeenten en trainingen verzorgen voor de vrijwilligersorganisaties die actief zijn binnen de desbetreffende gemeenten.
Uitvoeren Privacy Impact Assessments voor cruciale processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.

Coördinator inrichten register van verwerkingen (< 1 jaar) voor het RID van 6 gemeenten in Provincie Utrecht Oost en verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van medewerkers RID en begeleiden bij opzet en inrichting register van verwerkingen.
Resultaat:
Coördinatie en advies bij inrichten van het register van verwerkingen en het overzicht verwerkersrelaties conform artikel 30 AVG.
Begeleiden van de bewustwordingsactiviteiten voor medewerkers van de RID.

Senior Jurist privacy-recht gemeente Ede (>1 jaar) en verantwoordelijk voor de juridische hygiëne rond het thema privacy binnen de gemeentelijke organisatie.
Resultaat:
Opstellen van het concernbrede privacybeleid, met daarin aandacht voor governance, rechten en plichten, informatieveiligheid, werkprocessen, communicatie en beheer en opslag. (beleidsplan en verdere uitwerking door de driehoek, security-officer, (beoogd) functionaris gegevensbescherming en mij in de rol van privacy-officer).
Opstellen van modellen voor verwerkingsovereenkomsten, privacy-protocollen, geheimhoudingsverklaringen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten, protocollen en verklaringen die de gemeente wenst af te sluiten.
Uitvoeren Privacy Impact Assessments voor cruciale processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
Voortrekkersrol vervullen bij de awareness voor privacy in sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet schuldhulpverlening).
Juridische adviseur voor vragen die samenhangen met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet.
Begeleiden van de bewustwordingsactiviteiten voor medewerkers van de gemeente.

Privacy adviseur bij gemeente Nieuwkoop (< 1 jaar) en vanuit een consultancyrol betrokken bij het vormgeven van het privacybeleid voor de gehele gemeente.
Resultaat:
Ontwikkelen plan van aanpak voor de organisatie om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.
Training en opleiding van medewerkers juridische zaken, control en ICT-beheer om de uitrol van het plan van aanpak zelfstandig uit te kunnen voeren.
Vraagbaak voor medewerkers over compliancy-issues op terrein van privacy.

Senior jurist bij Nationaal Coördinator Groningen (bestuursdienst Ministerie Economische Zaken) (> 1 jaar) en verantwoordelijk voor de juridische inbedding van het Meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen.
Resultaat:
Waarborgen privacy gedupeerden van aardbevingsschade door opstellen privacyprotocol in overleg met NAM en CVW,
Bewerkersovereenkomsten en geheimhoudingsverklaringen opstellen ten behoeve van derden die in opdracht van NCG gegevens verzamelen.
Uitvoeren Privacy Impact Assessment voor het CRM-systeem van NCG.
Ontwikkelen van de compliance vanaf het niveau van een dienstonderdeel tot een zelfstandig bestuursorgaan door het begeleiden van attributieproces, het ontwerpen van bezwaar-, beroep en klachtenprocedures.
Liaison tussen NCG en de gemeenten in het aardbevingsgebied voor inrichting bestemmingsplannen
In samenhang met andere disciplines ontwikkelen van het Meerjarenprogramma.
Bestendiging van de positie NCG in het schadeproces door verbeteren toezicht op private partijen in de schadeafwikkeling en het opstellen van bemiddelingsvoorstellen.

Juridisch adviseur voor met name projectontwikkelaars (bv Dura-Vermeer en Ballast Nedam) en gemeenten (bv Haarlem, Bernisse en Den Haag) op het terrein van het omgevingsrecht, waaronder het voeren van onderhandelingen over de planopzet en de procesvoering in bezwaar en beroep en het begeleiden bij voorlopige voorzieningen.
Resultaat:
Heldere advisering over het inrichten van bestemmingsplannen en het adviseren over toepassing bestemmingsplanregels.
Compliant maken van het gemeentelijk apparaat voor wat betreft de VTH-taken.
Hoog scoringspercentages in bezwaar- en beroepszaken.
Organisatiebewustzijn ontwikkeld voor juridische kwaliteit in documenten en processen.
Goede eindresultaten in onderhandelingen ten behoeve van opdrachtgever.

Juridisch adviseur bij Getronics om de vertaalslag te maken van gewijzigde (subsidie)wet- en regelgeving in ICT-oplossingen die door de softwareontwikkelaars verder vorm gegeven worden.
Resultaat:
Heldere advisering aan de organisatie over de juridische aspecten die samenhangen met de RFP’s, bids en service level agreements.
Compliancy verzorgen om te voldoen aan de externe richtlijnen van het Ministerie
Zorgdragen voor een logische ontleding van wetgeving in processtappen.
Organisatiebewustzijn ontwikkeld voor gegevensbeveiliging en privacy.

Contractlawyer bij de Brauw, Blackstone en Westbroek ten behoeve van een internationaal fraude-onderzoek van een dochteronderneming van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf.
Resultaat:
Gedegen dossieronderzoek waarbij duidelijke aanwijzingen van omkoping aan het licht werden gebracht welke in handen zijn gegeven van het Openbaar Ministerie van Zwitserland.
Opstellen eindrapportage.

Projectmanager bij Cleton & Com voor het aansturen van externe specialisten die verantwoordelijk zijn voor het leveren van onderzoeksresultaten in het kader van goede ruimtelijke onderbouwingen.
Bijdragen aan de totstandkoming van PPS-contracten met een goede financiele en juridische verankering van belangen.
Resultaat:
Succesvolle onderbouwingen opgeleverd op basis waarvan het bevoegd gezag (bestemmingsplan-)
besluiten kan nemen.
Goede overeenkomsten opgesteld om publiek-private samenwerking mogelijk te maken (onder meer in Wateringse veld te Den Haag)

Projectmanager bij OSR juridische opleidingen en verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe studieprogramma’s, het aansturen van opleidingsmanagers en het vertalen van de strategische beslissingen naar een operationeel niveau.
Resultaat:
Post academische opleiding Omgevingsrecht en een Post HBO programma recht gekoppeld aan een goed doordacht marketingplan.

Senior jurist bij Jaconde Invest en verantwoordelijk voor de huurcontractenportefeuille.
Resultaat:
Opstellen en beoordelen van vastgoedcontracten.
Beoordelen of huur- en gebruiksovereenkomsten geen vormen van staatsteun bevatten.
Verbetering van de huurcontractenportefeuille door (her)onderhandeling van de voorwaarden met de verhuurder.
Organiseren van het risicomanagement van de opdrachtgever door het contractenproces te verbeteren.

Opleider bij diverse opleidingsinstituten variërend van MBO tot postacademisch niveau op het terrein van het publiekrecht, privaatrecht en makelaardijleer.
Resultaat:
Hoge tevredenheidscores van deelnemers aan mijn opleidingen.


2001 - 2006 Yacht Legal, Interim professional.
Liaison manager en governmental relations officer bij C2000, KPN en Vodafone
Resultaat:
Contractspecialist en contractonderhandelaar (koop- ,huur- en erfpachtcontracten).
Coach voor de verwervingsteams bestaande uit radioplanners, negociators en bouwplanners.
Juridisch adviseur voor bestemmingsplanwijzigingen, inclusief het verzorgen van de bijbehorende goede ruimtelijke onderbouwingen.

1998 - 2001 Bouwfonds Woningbouw,
Consultant Nieuwe Markten
Onderhandelen en opstellen namens Bouwfonds Woningbouw van PPS-contracten ten behoeve van binnenstedelijke samenwerking.
Projectmanager herstructurering vanuit het samenwerkingsverband ‘marktpartijen’.
Aansturen van medewerkers op inhoud om een sterkere focus te krijgen op binnenstedelijk bouwen.
Resultaat:
Opzetten van samenwerkingsstructuren tussen publiek-private partners in de herstructureringsopgave.
Ontwikkelen herstructureringscongres voor ontwikkelingsmanagers en derden.

1993 – 1998 Nationale Woningraad,
Adviseur volkshuisvesting
Afdelingshoofd Verhuur en bewonerszaken.
Projectleider bij beleidsonderzoeken.
Juridische vraagbaak op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, rechtspersonenrecht en het huurrecht.
Onderhandelaar namens woningcorporaties richting gemeenten, huurders(verenigingen) en verenigingsleden.
Resultaat:
Succesvolle procesvoering namens opdrachtgever inzake huurrechtgeschillen.
Goed functionerende woonruimteverdelingssystemen ontwikkeld in Noord- en Midden Kennemerland.
Succesvolle fusies van woningcorporaties en omzettingen in de stichtingsvorm begeleid.
Corporatiebeleid ontwikkeld passend in de nieuwe wetgeving (Besluit beheer sociale huursector).
Concrete adviezen gegeven aan corporatiebestuurders en medewerkers op verschillende rechtsgebieden.
Succesvolle onderhandelingen gevoerd namens woningcorporaties om huurverhogingen tot 6,5% geaccepteerd te krijgen bij huurders.

1990 – 1993 Ministerie van VROM,
Beleidsmedewerker
Projectleider invoering BWS en BLS.
Beleidsnoties opstellen en verdedigen inzake de structuurvisie VINEX.
Vraagbaak voor inspectiemedewerkers over invoering VINEX.
Lid ondersteuningsteam voor de staatssecretaris bij verdediging subsidiewetgeving in de Tweede Kamer.
Afhandelen van subsidieverzoeken en schadeclaims.
Resultaat:
Knoop doorgehakt over het te laat uitbetalen van subsidies welke later als norm is gaan gelden.
Kritische noten geplaatst bij conceptwetgeving waardoor het eindresultaat verbeterde.
Concrete voorlichting gegeven aan inspectiemedewerkers over de uitrol van de VINEX.
Werkervaring Sector: Juridisch
Functie: Advies consultancy
Ervaring: meer dan 3 jaar
Opleidingen en cursussen
Gevolgde opleidingen

Wetenschappelijk onderwijs
Rijksuniversiteit Groningen, faculteit der rechtsgeleerdheid,
Afstudeerrichting: publiekrecht.
Afstudeeronderzoek: de verzelfstandiging dan wel privatisering van het Kadaster
Open Universiteit, faculteit bedrijfskunde
Modules Organisatiediagnostiek en Organisatieverandering
Middelbar onderwijs
MAVO, HAVO en VWO
Overig onderwijs
Juridische verdiepingscursussen
Management en Leiderschapleergang
Beleidskundeleergang
Projectmanagement
Effectiviteitsbevordering
Onderhandelen
Didaktiek
Advies en verkoop
Taalvaardigheden Nederlands: spreken goed, schrijven goed   Engels: spreken goed, schrijven goed   Frans: spreken voldoende, schrijven voldoende Overige informatie Rijbewijs B,E Eigen vervoer Ja Persoonlijke eigenschappen Profiel

Ik ben een persoon met helikopterview met aandacht voor inhoud en proces
Vanuit de opdracht kan ik goed hoofd- en bijzaken goed onderscheiden en verlies het doel niet uit het oog.
Mijn motto�s zijn:
- �Mijn advies moet �Raad van State-proof� zijn�
- �Als ik het niet snap, dan klopt er iets niet�
- �Een goede onderhandeling moet leiden tot een gevoel van tevredenheid bij beide partijen�
Het liefst werk ik vanuit een proces waarbij de (juridische) inhoud een relevante randvoorwaarde is. Mijn juridische kennis stelt mij in staat om beslissingen te vertalen naar de juiste documenten, bijvoorbeeld een bestemmingsplan, vergunning of contract.
In mijn werk ben ik to the point en durf goed knopen door te hakken.

Competenties
Mensgerichte collega met oog voor het welbevinden van een ander.
Flitsende denkkracht om snel het speelveld te overzien.
Buiten gebaande wegen durven denken en handelen.
Ervaren gids in het spanningsveld tussen publieke en private belangen.
Commerci�le drive om van ontwikkelde producten een succes te maken.
Deze gebruiker heeft een eigen CV geupload. Dit bestand is alleen voor gebruikers met een betaald account inzichtelijkKandidaat inhuren via uitzendbureauContact opnemen met kandidaat
Deel deze CV